Vad det handlar om


Alla företag har startat på en mer eller mindre uttalad affärsidé.  Runt denna  kret-sar allting. Företagets affärsidé och hur den genomförs påverkar bl.a. vilka  kunder företaget kommer att få och hur lönsamt det kommer att bli.

Samtidigt som verksamheten startar kommer emellertid också en mängd  olika krav, som inte har med själva affärsidén att göra,  att ställas på företaget.  Det handlar om exempelvis val av företagsform, affärsredovisning, skattedeklarationer, lönsam-hetskalkyler,  marknadsföring,  rekrytering och utveckling av personal, organisering av arbetet och företagets funktioner.

Den som har  en affärsidé och är duktig  på just  detta är  inte  nödvändigtvis  bra också på allt annat som  krävs.  Om företaget har  stora ekonomiska resurser,  kan man teoretiskt anställa personer  med alla de kompetenser, som behövs.  I normal-fallet har man inte det vid starten utan först efter att företaget har blivit stort och lönsamt. Är inte detta ett dilemma? Jo visst - men det finns hjälp att få!

Ofta redan från starten  behöver man samarbetspartners,  som kan avsätta en del av sina resurser på de områden de är bäst på. De begränsade resurserna utnyttjas då optimalt och man kan då koncentrera sig på att tillfredsställa behoven hos kun-derna. Detta är vad företagsekonomi handlar om. Det är här möjligheten ligger!

Låt alltså dilemmat bli  Din möjlighet att utvecklas istället! Vänd Dig till Sefera! Vi agerar bollplank för dina idéer och kan befrämja viktiga delar av Din utveckling.