Våra skatter


Alla som har inkomst av tjänst eller näringsverksamhet i Sverige drabbas av mari-ginaleffekter i form av skatter och avgifter. Man  kan  studera dessa effekter  på olika lönenivåer, t.ex. för att se vad man kommer  att få över vid ett extraknäck. Mariginaleffekterna är olika stora på olika nivåer.  Den som tjänar  mindre  kanske istället har stöd från samhället  med  bostadsbidrag eller  subventionerade dagis-avgifter och liknande. Vid en inkomstökning minskar ofta  dessa subventioner, vil-ket då kan innebära väl så höga mariginaleffekter som för höginkomsttagaren.

Vi skall här studera 2 personer, båda med  eget företag och 52 %  mariginalskatt, en vanlig nivå  i Sverige idag.  Företagare A säljer en tjänst för 100 kr till privat-personen B. Hans nettoförtjänst blir  29 kr. Se diagram 1.  B måste i sitt  företag sälja för 346 kr för att kunna betala A. Se diagram 2.

 

DIAGRAM 1.

A:s företag säljer för: 100kr
Sedan avgår:
Moms 20kr 20%
Arb.giv.avg 20kr 20%
Skatt 52% 31kr 31%
Nettolön kvar 29kr 29%

DIAGRAM 2.

B:s företag måste tjäna:

 

346kr

Moms avgår 69kr 20%
Arb.giv.avg avgår 69kr 20%
Skatt 52% avgår 108kr 31%
Nettolön kvar 100kr 29%
B totalt intjänat 346kr
Totalt moms 89kr 26%
Totalt arb.giv.avg 88kr 25%
Totalt skatt 52% 140kr 40%
Nettolön för A 29kr 8%

Av de 346 kr som B:s företag tjänade in, försvann 317 kr (92%)  till  samhället i form av skatter och avgifter. Att en mycket liten  del av dessa  pengar  går  till pensioner  för A och B  känner nog de flesta till,  men vart  resten av  pengarna  tar vägen är mer oklart.

Med så höga mariginaleffekter  är det inte så konstigt att den  svartarbetande sektorn är stor. Risken är väl att den blir ännu större. Hur skall då  våra offent-liga utgifter finansieras?